Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Dla mieszkalnictwa - wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Przed osobami zarządzającymi wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi stoi zadanie zabezpieczenia zarówno majątku wspólnoty / spółdzielni jak i zapewnienie pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich które doznały uszczerbku na terenie administrowanym przez Zarządcę. Szkoda może mieć powstać zarówno w własnym mieniu (np. zalanie piwnic przez opady deszczy) jak i zostać wyrządzona osobom trzecim (np. wypadek jakiego doznało dziecko w czasie zabawy na placu zabaw), jak i członkom wspólnoty / spółdzielni (np. zalanie lokalu przez nieszczelne obróbki blacharskie na dachu). W ramach umowy ubezpieczenia, można zabezpieczyć budynek bądź grupę budynków niżej wymienionymi rodzajami ubezpieczeń:

mienia od ognia obejmujące, oprócz ryzyk standardowych (takich jak pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna i inne) również katastrofę budowlaną, awarię urządzeń i instalacji wodno – kanalizacyjnych, pękanie mrozowe przewodów i rurociągów (również znajdujących się poza budynkiem), przepięcia i przetężenia, uderzenia pioruna, oraz liczne klauzule dodatkowe (wandalizm, terroryzm, drobne prace remontowe, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych).

odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz przekazanymi w zarządzanie nieruchomościami, dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o: szkody powstałe wskutek zalań i przepięć (w tym powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego), OC pracodawcy, wyrządzone przez podwykonawców (np. firmę sprzątającą), powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Spółdzielnię, powstałe na skutek poszukiwania przyczyn awarii; powstałe w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego bieżącej naprawy budynku

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (z rozszerzeniem o dewastację)

sprzętu elektronicznego ( w tym sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia);

zewnętrznych urządzeń i instalacji;

szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia, stłuczenia czy pęknięcia ( w tym możliwość ubezpieczenia znaków reklamowych, szyldów).

Proponowane ryzyka pozwalają stworzyć program ubezpieczeniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb właścicieli budynków i kamienic.Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje