Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Ubezpieczenia techniczne i transportowe


Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo)

Jest to ubezpieczenie skierowane do tych przedsiębiorców którzy chcą zabezpieczyć towar wysłany do kontrahenta od uszkodzenia, zniszczenia bądź zaginięcia w czasie transportu. Jest również dedykowane tym podmiotom które mają obowiązek lub otrzymały zlecenie ubezpieczenia przewożonego ładunku na obcy rachunek. Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym lub międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas transportu.

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:
drogowym,
kolejowym
wodnym , zarówno śródlądowym, jak i morskim,
lotniczym,
kombinowanym czyli stanowiącym połączenie powyższych metod

Ubezpieczenie, zależnie od okoliczności, może obejmować towary przewożone przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

Przedmiotem ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń są maszyny, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku albo rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności konserwacyjnych.

Ubezpieczenie może obejmować min. maszyny budowlane, maszyny drogowe, maszyny leśne, sprzęt i zaplecze budowy.Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu drogowym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy działającego w charakterze przewoźnika drogowego za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Obejmuje szkody polegające na utracie przesyłki, ubytku lub jej uszkodzeniu w trakcie przewozu – powstałe od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Zależnie od profilu działalności ubezpieczenie może być zawarte w zakresie obejmującym jedynie terytorium RP, jak również transport międzynarodowy.

Ubezpieczenie cechuje duża elastyczność, poprzez włączenie klauzul dodatkowych, rozszerzających odpowiedzialność za szkody:
powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi;
powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w postaci artykułów spożywczych oraz powstałe w lekach przewożonych w warunkach chłodniczych;
wyrządzone przez podwykonawców podczas dokonywanych przez nich przewozów;
powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem towaru;
wyrządzone w paletach, platformach lub kontenerach niebędących przewożonym towarem;
w sprzęcie elektronicznym;
w żywych zwierzętach;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego może zostać rozszerzone o ubezpieczenie kabotażu na terenie Niemiec oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.Ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych

Umożliwia spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 s. 51 ze zm.), a dotyczących pokrycia zobowiązań finansowych Ubezpieczonego, które pozostają w bezpośrednim związku z zakresem zawodowej działalności Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego.

9 000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego

5 000 EUR dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowegoUbezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu

Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych może być zawarta w zakresie ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) albo ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególności klauzule.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy określonym w umowie ubezpieczenia.

W zależności od decyzji Inwestora ubezpieczenie może być zawarta w zakresie:
Sekcja I - cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego lub instalacji maszyny; ubezpieczenie jest zawierane na cały okres prowadzenia prac, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.
Sekcja II - odpowiedzialność cywilna wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich.
Sekcja III - zysk, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny i urządzenia wszelkiego typu, pod warunkiem, że zostały one dopuszczone do eksploatacji i użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem awarii lub uszkodzenia ubezpieczonej maszyny lub urządzenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i urządzeń, powodujące konieczność ich naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyny. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: wad odlewniczych i materiałowych, błędu konstrukcyjnego, błędów warsztatowych lub montażowych, wadliwego wykonania, niezręczności, niedbalstwa, braku wody w kotłach, wybuchu fizycznego, rozerwania z powodu siły odśrodkowej czy zwarcia.Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje Portal REGIS
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje