Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców

Ubezpieczenia te należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Ich funkcją jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego (odszkodowania) w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego szkodę w majątku firmy lub pojawieniem się odpowiedzialności wobec osób trzecich. Ubezpieczenia te to min.:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie obejmujące ochroną mienie stanowiące majątek firmy. Ochrona może obejmować – w zależności od potrzeb Przedsiębiorcy – budynki i budowle, środki trwałe (np. maszyny i urządzenia, wyposażenie ale też nakłady adaptacyjne jakie zostały poniesione na dostosowanie najmowanego lokalu do potrzeb prowadzonej działalności). Można również ubezpieczyć środki obrotowe – czyli towar zakupiony z myślą o dalszej odsprzedaży, oraz mienie osób trzecich jakie firma przyjęła w celu wykonania usługi – np. jego naprawy.

Zakres ubezpieczenie obejmuje szereg ryzyk – najczęściej spotykane to pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się wody, pary wodnej i innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez wykupienie klauzul dodatkowych:
klauzula automatycznego pokrycia
klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
klauzula ubezpieczenia mienia na placu
klauzula rozmrożenia
klauzula katastrofy budowlanej
klauzula wandalizmu i / lub dewastacji
klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych
klauzula aktów terrorystycznych
klauzula drobnych prac remontowych

Ubezpieczeniem ściśle powiązanym ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów jest ubezpieczenie utraconego zysku na skutek wystąpienia szkody majątkowej.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną mienie przedsiębiorcy wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zależnie od potrzeb można zabezpieczyć zarówno o mienie własne, jak i użytkowane na podstawie tytułu prawnego, w szczególności:
maszyny, urządzenia, wyposażenie,
wartości pieniężne – gotówkę również w czasie transportu
środki obrotowe,
mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych – w tym również neonów i szyldów reklamowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może również obejmować koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia uszkodzonych przedmiotów szklanych.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Obejmującą ochroną stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny. Najczęściej jest to ubezpieczenie wg formuły od wszystkich ryzyk (czyli Ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę pod warunkiem, że nie jest ona literalnie wymieniona jako wyłączona z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia i to na nim ciąży obowiązek udowodnienie, że nie jest za daną szkodę odpowiedzialny, w przeciwnym wypadku musi wypłacić odszkodowanie). Należy podkreślić że uwzględnia ono specyfikę ubezpieczonego mienia - w szczególności szkody polegające na przepięciu, zwarciu, indukcji oraz działaniu człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. błędu operatora.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie zabezpiecza przedsiębiorcę od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia (tak zwana odpowiedzialność cywilna deliktowa – zgodnie z art. 415 – 449 k.c.). Czyli np. od skutków wypadków do których dojdzie na nieodśnieżonym, placu manewrowym przed budynkiem hurtowni).

W standardzie oferowana jest również tak zwana odpowiedzialność cywilna kontraktowa (wynikająca z zapisów art. 471 – 497 k. c.), czyli w dużym skrócie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – dla przykładu niewykonanie remontu budynku w terminie określonym w umowie lub nieodpowiednie jego wykonanie – przełożony dach przecieka.

Zakres ochrony można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa poprzez włączenie właściwych klauzul:
OC za produkt
OC pracodawcy
OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
OC za szkody w mieniu przechowywanym
OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
OC za szkody w środowisku naturalnym
OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych
OC za szkody powstałe na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobę trzecią celem wykonania usługi
OC za szkody powstałe na skutek przeprowadzania jazd próbnych
OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług
OC za szkody powstałe poza terytorium RPUbezpieczenia obowiązkowe

Obok najbardziej znanych, powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych takich jak OC posiadacza pojazdu mechanicznego, OC rolników i budynków rolniczych obecnie w Polsce jest około 160 ubezpieczeń obowiązkowych.

Ich rolą jest zabezpieczenie interesu osób poszkodowanych przez podmioty gospodarcze których działalność jest obarczona dużym ryzykiem wystąpienia szkody zarówno powstałej w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością jak i dużym ryzykiem popełnienia błędu. Są to między innymi placówki służby zdrowia, lekarze, zawody prawnicze, pośrednicy ubezpieczeniowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy handlu nieruchomościami.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczajmy też ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków takie służb mundurowych (np. strażaków), NNW dla sportowców, praktykantów, czy uczestników imprez turystycznychImage 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje Portal REGIS
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje