Bezpieczeństwo

Oszczędność

Jakość

+48 515 129 777 | biuro@brokerregis.pl       

Gwarancje finansowe


Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązaniem Gwaranta (zakładu ubezpieczeń) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium daje Przedsiębiorcy możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie bez konieczności angażowania własnych środków finansowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu Beneficjenta (organizatora przetargu) zabezpieczenia złożonej oferty w formie gwarancjiGwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu pokrywa zobowiązanie wykonawcy do zapłacenia określonej w umowie kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek

Zabezpiecza zobowiązanie wykonawcy do zapłacenia określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Innymi słowy jest ona zobowiązaniem Gwaranta (zakładu ubezpieczeń) do zapłacenia określonej kwoty jeżeli po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy okazało się, że sprzedana rzecz, wykonana praca mają wady fizyczne lub wady prawne, i nie zostały one na żądanie beneficjenta usunięte przez podmiot zobowiązany do ich usunięcia lub naprawienia.

Celem zastosowania gwarancji jest zabezpieczenie interesu zamawiającego który ponosi ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji, ryzykiem jaki ponosi zamawiający jest sytuacja gdy po odebraniu przedmiotu umowy ujawniają się wady a wykonawca już nie istnieje lub z innych względów nie może wywiązać się z obowiązku usunięcia wad.Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zabezpiecza kwotę którą inwestor przekazuje wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Zabezpiecza wpłacającego od ryzyka niewłaściwego wykorzystania przekazanej kwoty lub braku możliwości jej zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania np. na skutek bankructwa wykonawcy.Image 1

Specjalna oferta dla właścicieli OSK

Jedyny w kraju Specjalny Kompleksowy Program Ochrony OSK

informacje
Image 2

Kontakt
i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania

informacje